Sozio-professionell Demarchen


activites-demarches-socio-prof

Ziler

Eng intern a spezifesch Methodologie schafe fir CIGL KOPSTAL a.s.b.l. a CIGL STRASSEN a.s.b.l., fir esou gutt wéi méiglech Projeten ze begleeden, vu Formatiounen & Beruff, vu Leit, déi vun der Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) zougewise goufen.

Eng efficace an effizient Äntwert ginn op d’Kooperatiounsofkommes mam Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie Sociale et Solidaire (MTEESS) am Kader vun Initiativen, déi geholl goufe fir zum Plein Emploi zeréck ze kommen, nom Gesetz vum 3. Mäerz 2009.

Mat der ADEM eng partnerschaftlech Zesummenaarbecht schafen, fir en optimale Suivi vun de Salariéen, déi enger sozio-ökonomescher Aglidderungsmesure zougewise goufen.

Methodologie

Eis sozial Initiativen hunn sech e methodologesche Schema virgestallt, deen op 4 progressiven a complementairë Voleten ausgeriicht ass.

Eis Demarche ass inspiréiert duerch déi zouverlässeg Analysen a Resultater vum Reseau TRANSFER-IOD.

Fir eis Methodologie brauche mir eng Zesummenaarbecht mat Partner, fir d’Ziler ze erreechen, mat: anere sozialen a lëtzebuergeschen Akteuren (I.S., Office social), berufflechen Organismen, déi fir d’Formation continue agrementéiert sinn, ëffentlechen Institutioune fir d’Orientéierung an d’Formation professionnelle.

4volets