EU Projet

CIGL STRASSEN a.s.b.l. Partner vun engem GRUNDTVIG-Programm

Entstehung

Grundtvig (benannt nom Nikolai Frederik Severin Grundtvig) ass en Ensembel vun Aktiounen, déi vun der Europäescher Kommissioun ënnerholl ginn am Beräich vun der Educatioun an der Formatioun, am Kader vum vaste Socrates-Programm.

Zil

D’Grundtivg-Reseaue goufen agesat, fir d’Diskussiounen an den Informatiounsaustausch an d’bewäerte Praxis am Beräich vun der Erwuessenebildung tëschent europäesche Länner ze erliichteren: déi Reseaue beschäftegen sech entweder mat zentralen Themen oder präzise Projeten, hir Resultater mussen am Interesse vun der breeder Ëffentlechkeet sinn.

Beschreiwung vum Projet

European project OLD CHALLENGES, NEW PATHWAYS: SOCIAL ENTERPRISES FOSTERING IMPROVEMENT AND INNOVATION ON SOCIAL INCLUSION.
Partner Organisations: Fokus Praha (Czech), EVT (Italy), SST (Belgium), CIGL STRASSEN a.s.b.l. (Lxbg), A3S (Portugal).

Duration: September 2013 – July 2015.

Goal: To strenghten knowledge, skills and international cooperation among organizations that work in the field of social profesional inclusion in different European countries, especially the social enterprises for labor inclusion.