D’Verwaltungsréit (Conseils d’administration – C.A.)

Déi respektiv Verwaltungsréit vu CIGL STRASSEN a.s.b.l. a vu CIGL KOPSTAL a.s.b.l. hunn als Aufgab, de gudde Fonctionnement vun der Associatioun ze assuréieren esou wéi d’Ëmsetzung vun den Decisiounen, déi geholl goufen.

Dës Verwaltungsréit setzen sech zesummen aus lokalen Akteuren aus der Zivilgesellschaft, aus der politescher a syndikaler Vertriedung an aus de Gemengeverwaltungen, wéi hei drënner opgeféiert:

CIGL STRASSEN a.s.b.l.

En cours de réactualisation

CIGL KOPSTAL a.s.b.l

En cours de réactualisation